• پناه دیگر

    موسسه جامع توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان البرز
  • مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی بیماران مزمن اعصاب و روان ویژه بانوان
  • شروع فعالیت 1385
اطلاعات بیشتر راجع به مرکز علویه
  • مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی بیماران مزمن اعصاب و روان ویژه آقایان
  • شروع فعالیت 1394
اطلاعات بیشتر راجع به مرکز صالحین
  • مجتمع مسکونی سالمندان (بانوان و آقایان)
  • شروع فعالیت 1396
اطلاعات بیشتر راجع به موسسه لبخند زندگی
  • قابل ذکر است که این موسسه طرف قرارداد بیمه ارتش می باشد و بیماران دارای بیمه ارتش بصورت رایگان بستری می گردند